Inaktiv platsannons

Tool/Die Operator - Casting/Machining i Göteborg

The best place to work in the Global Automotive Industry. Join us on this exciting journey into the future, we want to hear from you!

Om tjänsten

What’s in it for you?
Everything we do starts with people. Our purpose is to provide freedom to move, in a personal, sustainable and safe way. We are committed to simplifying our customers’ lives by offering better technology solutions that improve their impact on the world and bringing the most advanced mobility innovations to protect them, their loved ones and the people around them. 

Volvo Cars’ continued success is the result of a collaborative, diverse, and inclusive working environment. The people of Volvo Cars are committed to making a difference in our world. Today, we are one of the most well-known and respected car brands, with over 40,000 employees across the globe. We believe in bringing out the best in each other and harnessing the true power of people. At Volvo Cars your career is designed around your talents and aspirations so you can reach your full potential. Join us on a journey of a lifetime as we create safety, autonomous driving and electrification technologies of tomorrow.

 

Vad erbjuder vi?

Produktionsorganisationen Tool&Die - rekryterar nu Teamledare och Verktygsunderhållare. Du erbjuds en unik möjligheten att vara med och påverka uppbyggnaden av en produktionsorganisation inom Tool&Die från grunden. Allt kommer att utföras med underhållsprocesserna enligt Value Driven Maintenance som byggstenar och baseras på den samlade underhållserfarenheten, den nya tekniken och inte minst din personliga profil.

 

Du erbjuds att vara med på en spännande resa under en uppbyggnadsfas där tyngdpunkten ligger på utveckling av din egen samt dina kollegors kompetens inom verksamhetsområdena. Tillsammans med teknik och underhållsorganisationen, manufacturing engineering (ME) samt de valda leverantörerna skapar vi tillsammans en ny fabrik. Resor i tjänsten förekommer emellanåt.

 

Vad kommer du att utföra?

Som Teamleader/Operatör kommer du att arbeta med ständiga förbättringar gällande pressgjutningsverktyg och pressgjutningsprocessen. Inom ansvarsområdet ingår även arbeten av förebyggande karaktär. Du kommer att vara den som utför akut avhjälpande underhållsåtgärder kopplat till verktygen under produktion, inklusive efterföljande analys och förslag på åtgärder. Du förväntas rapportera allt utfört arbete i underhållssystemet när det kommer till typ av åtgärd, tidsåtgång osv. Som verktygstekniker deltar du vid haverianalyser, svetsar, slipar och monterar pressgjutningsverktyg i maskinerna.  

 

Då Tool&Die under uppstartsfasen består av en liten grupp så kommer alla inom organisationen att behöva lära sig så mycket som möjligt inom respektive verksamhetsområde. Du kommer därför att erbjudas en utvecklingsplan där du breddar din kompetens inom bl a. kvalitet, säkerhet, miljö etc. Detta är kommer att vara en av organisationens framgångsfaktorer.

 

På Tool&Die kommer du att säkerställa gjutverktygets tekniska tillgänglighet genom utförande av avhjälpande och förebyggande underhåll. Du kommer även att arbeta med funktionstest/inspektionsuppdrag avseende nya verktyg. (gäller även verktyg där större förändringar skett) Det kan även förekomma behov av vissa ombyggnads och förbättringsarbeten i verktygen. Inom viss mån sker de i underhållsverkstaden.

 

Du och dina färdigheter

För att lyckas inom produktionsorganisationen för Tool&Die är det en förutsättning att ha ett högt säkerhetstänkt samt förståelse av vikten med en god säkerhetskultur. Vi söker dig som har minst 3-årig gymnasieutbildning. Meriterande är erfarenhet från produktionsarbete, pressning eller underhållsarbete av ex. verktyg. inriktad mot teknik/underhåll i kombination med praktisk erfarenhet från automatiserade produktionsprocesser.

 

Vi lägger stor vikt kring din personlighet och söker därför dig som är prestigelös. Du har en hög samarbetsvilja, är serviceinriktad samt har förmågan att se helhetsbilden för att på så sätt kunna förstå och tillgodose slutanvändarens behov. Att kommunicera är lätt för dig. Du kan anpassa din kommunikation efter mottagare och har lätt för att utrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Vidare ser vi att du är en analytisk, initiativtagande och självgående person som har lätt för att se vad som behöver göras, agerar och levererar.

 

Nyfiken på att veta mer?

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta:

Supervisor – Production/Tool&Die, Almir Hamzic, 0734 – 63 72 04, almir.hamzic@volvocars.com.

För ytterligare information kring rekryteringsprocessen, var vänlig kontakta Rekryterare Ida Hellberg, .

För att ansöka, vänligen skicka in ditt CV och personliga brev senast 27 januari 2023. Observera att ansökningar via e-post inte kommer att accepteras på grund av GDPR.

 

The team and the offer
The Tool&Die organization is now recruiting for teamleaders and operators. You are offered a unique opportunity to be part of building a Tool/Die production organization from the ground up. Everything will be carried out with the maintenance processes according to Value Driven Maintenance as building blocks and based on the accumulated maintenance experience, the new technology and not least your personal profile.

Here you will have the chance to be part of an exciting journey during a build-up phase where the emphasis is on developing your own and your colleagues' skills in the areas of activity. Together with the technical and maintenance organization, manufacturing engineering (ME) and the selected suppliers, we are creating a new factory. There will be some travel as some training takes place both abroad and within in Sweden.
 

Your contribution
As a tooling member you will work on continuous improvements regarding die casting tools and the die casting process, including subsequent analysis and proposals for action. The area of responsibility includes work of a preventive nature. You will be the one to carry out emergency remedial maintenance actions related to the tools during production. You will be expected to report all work performed in the maintenance system in terms of type of action, time taken, etc. As a tool operator, you will participate in maintaining the tool making analyses, weld, grind and install die-casting tools in the machines. 

As the production organization within Tool&Die is small during the start-up phase, everyone within the team will need to learn as much as possible in the respective area of activity. You will therefore be offered a development plan in which you will broaden your skills in areas such as quality, safety, environment, etc. This is and will be one of the organization’s success factors.

Tool operators work on ensuring the technical availability of casting tools by performing preventive and remedial maintenance. You will also work on functional testing/inspection assignments for new tools (including tools where major changes have taken place). There may also be a need for some rebuilding and improvement work on the tools. To a certain extent, these will take place in the maintenance workshop.

 

What you´ll bring 
To be successful within the Tool/Die production organization, a high level of safety awareness and an understanding of the importance of a good safety culture are essential. We are looking for someone who has at least a 3-year upper secondary education from an industrial program or equivalent. Experience from production work, pressing or maintenance work of e.g. tools, preferably with a focus on engineering/maintenance in combination with practical experience from automated production processes is an advantage.

We attach great importance to your personality and are therefore looking for someone who is prestigious. You are highly collaborative, service-oriented and can see the big picture in order to understand and meet the needs of the end user. Communication is easy for you. You can adapt your communication to the recipient and express yourself in both Swedish and English. Furthermore, we see that you are an analytical, initiative and self-starter who can easily see what needs to be done, act and deliver.

 

Curious to find out more?
For additional information regarding the position, please contact:

Supervisor - Production/Tool & Die, Almir Hamzic, 0734 - 63 72 04, almir.hamzic@volvocars.com.

For further information on the recruitment process, please contact Recruiter Ida Hellberg, ida.hellberg@volvocars.com.

To apply, please submit your CV and cover letter by no later than 27th of January 2023. Please note that applications via email will not be accepted due to GDPR. 
 

 

Volvo Cars’ continued success is the result of a collaborative, diverse, and inclusive working environment. The people of Volvo Cars are committed to making a difference in our world. Today, we are one of the most well-known and respected car brands, with over 40,000 employees across the globe. We believe in bringing out the best in each other and harnessing the true power of people. At Volvo Cars your career is designed around your talents and aspirations so you can reach your full potential. Join us on a journey of a lifetime as we create safety, autonomous driving and electrification technologies of tomorrow.

Publicerad den

09-11-2023

Extra information

Status
Stängd
Ort
Göteborg
Typ av kontrakt
Heltidsjobb (erfaren)
Typ av jobb
IT
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej

Göteborg | IT | Heltidsjobb (erfaren)