Inaktiv platsannons

Maintenance Technician - Casting and Machning i Göteborg

The best place to work in the Global Automotive Industry. Join us on this exciting journey into the future, we want to hear from you!

Om tjänsten

Vi siktar högt och det gör du med.

På Volvo Cars har vi högt uppsatta mål när det gäller innovation och kundupplevelse därför utvecklar vi ny teknik för att vara ledande inom säkerhet, autonom körning och elektrifiering. Om du vill vara med och skapa en ny framtid för bilindustrin, då har vi jobbet för dig.  

 

Vad erbjuder vi?

Underhållsorganisationen - Casting/Machining rekryterar nu Teamledare och Underhållstekniker till ett kommande 4-skift. Du erbjuds en unik möjligheten att vara med och påverka uppbyggnaden av en underhållsorganisation från grunden. Allt kommer att utföras med underhållsprocesserna enligt Value Driven Maintenance som byggstenar och baseras på den samlade underhållserfarenheten, den nya tekniken och inte minst din personliga profil.

Du erbjuds att vara med på en spännande resa under en uppbyggnadsfas där tyngdpunkten ligger på utveckling av din egen samt dina kollegors kompetens inom verksamhetsområdena. Du kommer att delta i utrustningsprojektet olika faser där du kommer att få utbildning, både praktisk och teoretisk hos maskinleverantörerna, samarbetspartners och utbildningsleverantörer. Tillsammans med produktion och teknikorganisationen, manufacturing engineering (ME) samt de valda leverantörerna skapar vi tillsammans en ny fabrik. Resor i tjänsten förekommer emellanåt.

 

Vad kommer du att utföra?

För att denna typ av tillverkningsprocess ska fungera så krävs ett gränsöverskridande och prestigelöst samarbete med deltagare i såväl projektet som i en framtida produktion och teknikorganisation. Gjuteriprocessen är högautomatiserad och består av tre delar, smältning, gjutning samt bearbetning. Tillsammans med teamet kommer du att säkerställa att produktionen flyter på som den ska genom att tex. övervaka maskiner och se till att färdiga produkter möter gällande kvalitetskrav.

 

Då underhållsorganisationen under uppstartsfasen är liten så kommer alla inom organisationen att behöva lära sig så mycket som möjligt inom respektive verksamhetsområde. Du kommer därför att erbjudas en utvecklingsplan där du breddar din kompetens inom bl a. kvalitet, säkerhet, miljö etc. Du kommer löpande ta fram WES/instruktioner för att förtydliga och standardisera FU/AU.

Detta är kommer att vara en av organisationens framgångsfaktorer.

 

Underhållstekniker arbetar med att säkerställa produktionsutrustningens tekniska tillgänglighet genom utförande av avhjälpande och förebyggande underhåll inom el/styr respektive det mekaniska området. Du kommer även att arbeta med funktionstest/inspektionsuppdrag avseende ny produktionsutrustning samt utredningsuppdrag avseende tekniska störningar. Det kan även förekomma vissa mindre ombyggnads och förbättringsarbeten i våra produktionsutrustningar.

 

Du och dina färdigheter

För att lyckas inom underhållsorganisationen är det en förutsättning att ha ett högt säkerhetstänkt samt förståelse av vikten med en god säkerhetskultur. Vi tror att du har en gymnasieutbildning inriktad mot teknik/underhåll i kombination med praktisk erfarenhet från automatiserade produktionsprocesser. Har du erfarenhet från arbetslivet som mekaniker eller industrielektriker är detta meriterande.

 

Andra kunskaper som inte är krav men som vi tycker är meriterande:
- Erfarenhet av underhållsarbete inom gjuteriverksamhet eller skärande bearbetning
- Kunskap/erfarenhet av TPM/VDM och underhållssystem
- Kunskap/erfarenhet av PLC- och robotprogrammering och/eller nätverks- och datakommunikation   

- Kunskap/erfarenhet av hydraulik/pneumatik, media
- El-kompetens motsvarande allmän behörighet (BB1 alternativt BB2 är ett krav för elektriker)

 

Vi lägger stor vikt kring din personlighet och söker därför dig som är prestigelös. Du har en hög samarbetsvilja, är serviceinriktad samt har förmågan att se helhetsbilden för att på så sätt kunna förstå och tillgodose slutanvändarens behov. Att kommunicera är lätt för dig. Du kan anpassa din kommunikation efter mottagare och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska. Vidare ser vi att du är en analytisk, initiativtagande och självgående person som har lätt för att se vad som behöver göras, agerar och levererar.

 

Nyfiken på att veta mer?

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta:

Supervisor – Maintenance, Patrik Magnusson, 0723 – 71 75 35,

.

För ytterligare information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Rekryterare Ida Hellberg, . 

För att ansöka, vänligen skicka in ditt CV och personliga brev senast 1 januari 2023. Observera att ansökningar via e-post inte kommer att accepteras på grund av GDPR.

 

The team and the offer
The Maintenance organization - Casting/Machining is now recruiting Team Leaders and Maintenance Technicians for an upcoming 4-shift. You are being offered a unique opportunity to help build a maintenance organisation from the ground up. Everything will be carried out with the maintenance processes according to Value Driven Maintenance as building blocks and based on the accumulated maintenance experience, the new technology and not least your personal profile.
You are offered to be part of an exciting journey during a build-up phase where the emphasis is on developing your own as well as your colleagues' skills in the areas of activity. You will participate in the various phases of the equipment project where you will receive training, both practical and theoretical from the equipment suppliers, partners and training providers. Together with the production and technical organisation, manufacturing engineering (ME) and the selected suppliers, we will create a new factory. Travel in the job will occasionally occur.

Your contribution

For this type of manufacturing process to work, a cross-border and prestigious collaboration with participants in both the project and a future production and engineering organization is required. The foundry process is highly automated and consists of three parts, melting, casting and machining. Together with the team, you will ensure that production runs smoothly by, for example, monitoring machines and ensuring that finished products meet the relevant quality requirements.

As the maintenance organisation during the start-up phase is small, everyone in the organisation will need to learn as much as possible in each area of activity. You will therefore be offered a development plan where you will broaden your skills in areas such as quality, safety, environment, etc. You will continuously develop WES/instructions to clarify and standardise FU/AU.
This will be one of the success factors of the organisation.

The Maintenance Technician works to ensure the technical availability of production equipment by performing remedial and preventive maintenance in the electrical/control and mechanical areas respectively. You will also work on functional testing/inspection assignments regarding new production equipment and investigation assignments regarding technical malfunctions. There may also be some minor rebuilding and improvement work on our production equipment.

What you´ll bring

To be successful within the maintenance organisation, it is essential to have a high safety awareness and an understanding of the importance of a good safety culture. We believe that you have a high school education focused on engineering/maintenance combined with practical experience in automated production processes. If you have work experience as a mechanic or industrial electrician, this would be an advantage.

Other skills that are not a requirement but that we think would be an advantage:
- Experience of maintenance work in foundry operations or cutting machining.
- Knowledge/experience of TPM/VDM and maintenance systems
- Knowledge/experience of PLC and robot programming and/or network and data communication
- Knowledge/experience of hydraulics/pneumatics, media
- Electrical competence equivalent to general qualification (BB1 or BB2 is a requirement for electricians)

We attach great importance to your personality and are therefore looking for someone with a sense of prestige. You have a high level of cooperation, are service-oriented and have the ability to see the big picture in order to understand and meet the needs of the end user. Communication is easy for you. You are able to adapt your communication to the recipient and express yourself fluently in both Swedish and English. Furthermore, we see that you are an analytical, initiative and self-starter who can easily see what needs to be done, act and deliver.

Publicerad den

06-11-2023

Extra information

Status
Stängd
Ort
Göteborg
Typ av kontrakt
Heltidsjobb (erfaren)
Typ av jobb
IT
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej

Göteborg | IT | Heltidsjobb (erfaren)