STUDENTJOB BLOG

rekrytera internationella talanger

Behovet av relevant kompetens har ökat och kommer att fortsätta att öka på den svenska arbetsmarknaden. Interkulturella team är en stor tillgång för företag verkande på en global marknad - om de hanteras väl.

Först och främst - vad är ett interkulturellt team? Helt enkelt ett team som består av individer från olika bakgrunder, kulturer och länder. Dessa individer kommer med varierande erfarenheter, traditioner och kulturella vanor och tillsammans behöver de hitta sätt att samarbeta. Givetvis kan det uppstå missförstånd när man samlar personer med olika perspektiv som plötsligt ska arbeta tillsammans, men vi är här för att berätta att fördelarna vida överväger eventuella svårigheter. 

 

5 fördelar med interkulturella team

 

1. Konkurrenskraft

Som nämnt, är ett stort problem inom många branscher idag svårigheter i att hitta rätt kompetens. Genom att söka bredare, utanför geografiska begränsningar, är det lättare att identifiera den saknade kompetens. En lång rad företag ur olika sektorer, inte minst inom det tech-dominerade Stockholm, ser internationella talanger som stora tillgångar och rekryterar talanger från hela världen. 

2. Ökad ekonomisk avkastning 

Mckinseys rapport från 2015, “Why diversity matters”, visade att företag som satsar på mångfald lyckas i största allmänhet bättre än vad andra företag gör inom samma bransch. När man som företag jobbar med internationella talanger, har en 35 procent större sannolikhet att få större ekonomisk avkastning än de företag som inte anställer internationella talanger. Genom att anställa internationella talanger vinner bolaget ett bredare perspektiv och andra synvinklar då olika kulturer och bakgrunder möts. Med andra ord innebär ett utbyte av olika perspektiv nya insikter för företaget, vilket resulterar i ökad tillväxt.

3. Innovation

Vill ditt företag också öka innovationstakten? Då kan ett interkulturellt team vara lösningen! Ett interkulturellt team öppnar upp för ökad kreativitet och innovation när olika perspektiv möts. Att som företag förmedla att man satsar på rätt kompetens och rätt medarbetare leder även till ökad motivation bland medarbetarna.

4. Gynnar arbetsmiljön

Ett interkulturellt team skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. När ett företag aktivt jobbar med mångfald, är det inte ovanligt att teamkänslan ökar på arbetsplatsen och detta leder i sin tur till att individerna blir öppna för åsikter och förslag. Genom att ta in interkulturella talanger och att ha en bred mångfald, leder till en högre tolerans av andra och motverka fördomar - i slutändan en mer sund arbetsmiljö.

5. Teamkänsla 

Sist men inte minst öppnar interkulturella team upp för samspel och teambuilding på en ny nivå. Som medlem i ett interkulturellt team utmanas man att arbeta lösningsorienterat från start. Olika perspektiv på hur man tolkar situationer medför att man är mer aktiv när det kommer till att röja undan hinder och att se till att alla är med på vad som sker och ska hända.  

 

Inkludering

Som företag är det avgörande att ta inte för givet att ens nya internationella medarbetare är bekanta med ens egna seder och vanor. Detta kan leda till en rad olika missförstånd eller osämja inom teamet. Genom att låta internationella talanger få möjlighet att lära sig svenska ökar sannolikheten att de trivs på arbetsplatsen, stannar längre på bolaget och presterar bättre i sina yrkesroller. Vidare, om ledarskapet i globala team får interkulturell affärsträning ökar sannolikheten att all kompetens utnyttjas maximalt. Genom att arbeta aktivt med inkluderingsmetoder inom hela företaget främjas samarbete och medarbetare med olika kultur och perspektiv blir till en styrka.

 

Swedish for Professionals jobbar kontinuerligt med att utbilda internationella talanger inom svenska språket och svensk arbetskultur. Besök oss här för att läsa mer om våra program. 

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera