Diskriminering på jobbet

Diskriminering på jobbet är inte något som ska få hända, men tyvärr så förekommer det på många arbetsplatser. Enligt DO(diskrimineringsombudsmannen) har anmälningarna ökat markant de senaste åren. Det är inte bra sett till att vi ser att fler diskrimineras på arbetsplatsen, men det är däremot bra att fler anmäler, så att företagen kan vidta åtgärder. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att arbetstagare och arbetssökande inte blir utsatta för diskriminering eftersom att det strider mot diskrimineringslagen. I denna artikel kommer vi att förklara vad Diskrimineringslagen innebär och vad diskrimineringsombudsmannens uppgift är. Vi kommer även redogöra för olika former av diskriminering och hur du ska bära dig åt ifall du blir diskriminerad på jobbet.

Diskriminering

Hitta ditt drömjobb med StudentJob!

Registrera dig gratis på två minuter med StudentJob.

REGISTRERA NU

Vad innebär diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och istället bidra till lika rättigheter oavsett, kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagen är tvingande och betyder att det inte går att avtala bort lagen, alltså att det inte är okej att diskriminera någon även om det skulle stå att det är okej i ett avtal. Det är diskrimineringsförbud i Sverige och därför får inte en arbetsgivare diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, söker arbete, söker eller fullgör praktik, och inte heller till den som på något sätt utför arbete hos arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren får kännedom om att en arbetstagare har blivit utsatt för trakasserier av en kollega på arbetet, så är arbetsgivaren skyldig att utreda och vidta åtgärder mot dessa eventuella trakasserierna. Detta eftersom att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön samt kunna förhindra trakasserier i framtiden. Ifall du skulle söka ett jobb och inte få det så står det även i diskrimineringslagen 2 kap. 4§ att du har rätt till skriftlig uppgift om varför du inte fick jobbet i form av vilka meriter du saknar. Om du vill läsa mer om Diskrimineringslagen, så kan du göra det på Riksdagens hemsida.

Vad gör diskrimineringsombudsmannen?

Diskrimineringsombudsmannen(DO) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har i uppgift att övervaka att diskrimineringslagen följs i hela samhället. Dem hjälper diskrimineringsutsatta individer att få upprättelse genom att ta emot och utreda anmälningar och eventuellt företräda enskilda personer i domstol. Det är din mänskliga rättighet att inte utsättas för diskriminering eller få repressalier(bestraffning) av exempelvis din arbetsgivare. DO tar emot och utreder anmälningar som gäller följande;

 • Diskriminering och repressalier
 • Missgynnande enligt föräldraledighetslagen
 • Missgynnande av arbetstagare som begär ledighet eller flexibla arbetsformer för vård av barn, närstående eller av andra familjeskäl.

Olika former av diskriminering på jobbet

Det finns olika former av diskriminering och om du anser att du har blivit diskriminerad, så kan vi hjälpa dig att förstå vilken typ det är.

Direkt diskriminering

När du missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan om missgynnandet har samband med de sju olika diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Exempel: Du uppfyller alla krav i jobbannonsen du ansökt till, men blir inte kallad till intervju medan en annan med samma eller liknande meriter blir kallad till intervjun. Skillnaden mellan er kandidater ska ha samband med någon av de sju olika diskrimineringsgrunderna för att bryta mot lagen.

Indirekt diskriminering

När du missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan som är i en jämförbar situation i samband med någon av de sju olika diskrimineringsgrunderna. Undantaget är om bestämmelsen eller kriteriet har ett berättigat syfte.

Exempel: Du har en funktionsnedsättning och kan därför inte köra bil, men kravet för jobbannonsen är att du måste ha ett körkort. Dock så räknas det inte som diskriminering om jobbet handlar till stor del av att köra bil.

Bristande tillgänglighet

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ställa skäliga krav på verksamheter i form av tillgänglighet. Du ska ha samma tillgänglighet som en annan person i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning.

Exempel: Du har en funktionsnedsättning och missgynnas av att verksamheten inte genomför tillgänglighetsåtgärder för att du ska kunna jobba på arbetsplatsen och att den enda anledningen till att du inte får jobbet beror på din funktionsnedsättning.

Trakasserier

Trakasserier är när du utsätts för någons agerande som kränker din värdighet som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Exempel: Din arbetsgivare försvårar medvetet ditt arbete för att du exempelvis har en funktionsnedsättning eller för att du är en gravid kvinna.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är när du utsätts för någons uppträdande av sexuell natur och kränker din värdighet. Uppträdandet kan vara kommentarer, ord, tafs, närgångna blickar, även ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Exempel: Din chef eller någon av dina kollegor tafsar på dig och ger dig ovälkomna komplimanger som syftar på din sexuella natur.

Instruktioner att diskriminera

När någon ger en annan person instruktioner att diskriminera någon annan utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Exempel: En arbetsgivare vill anställa ny personal och vänder sig till arbetsförmedlingen och lämnar instruktioner om att sortera bort personer med en viss hudfärg eller religion.

Anmäla diskriminering på jobbet

Om du någon gång skulle bli utsatt för någon form av diskriminering på jobbet, så kan du göra en anmälan till antingen DO eller ditt fackförbund. I första hand ska du höra av dig till facket för att nyttja ditt medlemskap och även för att det finns en risk att DO inte kan utreda din anmälan. Varför de inte kan utreda alla anmälningar är för att de får in fler än vad de är kapabla till att hantera, så dem gör ett urval bland anmälningarna trots att de omfattas av diskrimineringslagen. Om du inte skulle få din anmälan utredd av DO, så får du ett besked om det av dem.

Vid fall där du får din anmälan utredd, så bedömer de först om händelsen strider mot diskrimineringslagen. När de har tagit ställning till händelsen, bedömer dem om det går att utkräva ersättning från din arbetsgivare såvida den har brutit mot lagen. Om det krävs så kan DO också ta fallet vidare till domstol där dem gör en egen bedömning av händelsen och beslutar om storleken på den eventuella ersättningen. Om du vill läsa mer om hur du anmäler diskriminering, så kan du besöka diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Att tänka på!

Det är viktigt att du lämnar in en anmälan om du skulle bli diskriminerad. Både för att du ska få upprättelse, men även för att fler arbetsplatser och andra delar av samhället ska kunna bli fria från diskriminering. Om du vill veta mer om diskriminering kan du besöka diskrimineringsombudsmannens hemsida eller läsa mer om diskrimineringslagen på riksdagens webbplats. Har du funderingar och undrar över något kan du alltid kontakta oss via mejl härnedan. Är du redo för att söka jobb och kickstarta din karriär, då är det bara och registrera dig. Vi finns här och hjälper dig hela vägen!

FAQs

 • Vad innebär diskrimineringslagen och vad gör Diskrimineringsombudsmannen?

 • Lagen är till för att motverka diskriminering istället främja rättigheter och möjligheter för alla oavsett vem du är. DO har därför i uppdrag att se till att diskriminering inte sker i samhällets olika delar.

 • Vad är diskriminering på jobbet?

 • Diskriminering på jobbet innebär att du blivit utsatt för någon av de sex diskrimineringsformerna i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Läs mer om vilka det är här.

 • Vilka former av diskriminering kan finnas på en arbetsplats?

 • Det finns sex olika diskrimineringsgrunder och dessa är direkt samt indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och även instruktioner att diskriminera.

 • Vad är Diskrimineringsombudsmannen?

 • Diskrimineringsombudsmannen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheten har tillsyn över att diskrimineringslagen följs.

Läs mer om arbetsrätt